Alexakis, Panayiotis, Gikas Hardouvelis, Dean Paxson, Gordon Sick, and Lenos Trigeorgis, 2018, Greek Sovereign Debt: Addressing Economic Distress and Growth in the Euro Area, Multinational Finance Journal 22, 1-33.